top of page

קופות גמל לפי תיקון 190

תכנון פרישה =

ייעוץ מס + ליווי פנסיוני

 

בפגישות אתנו אנחנו תמיד שלושה: עמיר, יועץ מס מוסמך מאז 1995 ובעל שנות ניסיון רבות, שמעון, מומחה פנסיוני בכיר בעל מעל 35 שנות ניסיון, ואתם.

אנחנו מאמינים שהשילוב הזה מאפשר לנו לתת לכם את הליווי המקצועי שאתם זכאים לקבל.

רק אצלנו תקבלו את הליווי יחד משני אנשי מקצוע בכירים בעלי ניסיון עשיר העומד כולו לרשותכם ולא מעובדים זוטרים שלנו. חשוב לנו להכיר אתכם אישית כדי להעניק את הליווי המקצועי הנכון לכם.

הניסיון העשיר שלנו הוא המפתח לשקט שלכם.

כרטיס הכניסה לתיקון 190 הינו 2 תנאים מצטברים:

  1. גיל 60 ומעלה.

  2. קבלת קיצבה "מזערית"  (נכון להיום 4,418 ₪), קצבה מזערית איננה כוללת קצבת אזרח ותיק מביטוח לאומי.

 

אדם שזכאי לתיקון 190 יכול להשקיע במעמד עצמאי סכום כסף פנוי לרבות הרווחים לקופת גמל לפי תיקון 190. בעת מימוש הכסף יתאפשר לחוסך לבחור בין קבלת קצבה חודשית פטורה ממס –"קצבה מוכרת", לבין משיכה הונית (מלאה של כל הצבירה או חלקית) כאשר המיסוי במשיכה יחול בשיעור 15% בלבד (במקום 25%) על הרווחים הנומינליים בלבד.

  • כל ניוד בין גוף מנהל לגוף אחר ו/או החלפת מסלול השקעה אינו מהווה אירוע מס.

  • בקופה ניתן לשלב מסלולי השקעה והתאמת רמת סיכון.

  • ניתן לקבוע מוטבים למקרה פטירה.

  • אדם שנפטר לפני גיל 75, כל הרווחים שנצברו בקופה פטורים ממס בידי היורשים.

חשוב להדגיש כי מכל הפקדה שנתית בשנת המס, הסכום הראשון עד לתקרה של 35,000 ₪ הינו כסף קצבתי ובגינו לא ניתן לקבל קצבה "מוכרת" פטורה ממס אך ניתן לבצע הוון (למי שמקבל קיצבה "מזערית") ובמקרים מסוימים ניתן לקבל בחזרה ממס הכנסה את ה"קנס" כשנה לאחר מכן.

הסכום הנ"ל יזכה את המפקיד בהטבות מס בשנת המס שבה הופקד (ניכוי, זיכוי).


לייעוץ נוסף נשמח לעמוד לרשותם.

קראו גם על קופת גמל להשקעה

bottom of page