top of page

טפסים

טופס 161

הודעת מעביד על פרישת העובד

טופס 161א

הודעת עובד עקב פרישה מעבודה

טופס 161ב

הודעת שארים על הפסקת עבודה עקב מוות

טופס 116ג

פריסת מס

טופס 161ג

חזרה מרצף מעבידים, רצף פיצויים, רצף קצבה

טופס 161ד

בקשה לקיבוע זכויות לפי סעיף 9א לפקודה

טפסים 161ח ו 161י

מס הכנסה הוציא הוראת ביצוע חדשה. 

ההוראה מוסיפה 2 טפסים חדשים:  161ח ו  161 י

ההוראה מאפשרת למשלם הקצבה להעניק את הפטור הנוסף
( כיום 14%)  ללא אישורים ממס הכנסה. 

ההוראה לא רלוונטית למי שביצע קיבוע זכויות וקיבל אחוז שונה. 

Please reload

bottom of page