top of page

מה קורה עם הביטוח הסיעודי שלנו?

בשנת 2011 הוחלט במשרד האוצר, שלא יינתנו אישורים חדשים לביטוח סיעודי קבוצתי.


ביטוח קבוצתי, נפוץ בארגוני עובדים גדולים, במפעלים או קונצרנים שמעסיקים מאת עובדים ולעיתים
אלפי עובדים, ובארגונים וולונטריים כגון לשכת עורכי הדין וכיוצ"ב.


הפוליסה הקבוצתית נערכת לתקופות של בדרך כלל 3 עד 6 שנים ובתום התקופה, או שהפוליסה
מתחדשת בשינויים מסוימים או שהארגון עובר לפוליסה חדשה אצל מבטח אחר.


הפוליסה הקבוצתית מתאפיינת במחיר אטרקטיבי וחשוב מכך בתנאי קבלה נוחים שאפשרו כמעט לכל
אחת/ד להתקבל לביטוח יהא מצבה/ו הבריאותי אשר יהא.


עם חלוף השנים הסתבר לאלה "שנפלטו" מהפוליסות הקבוצתיות בין אם עקב פקיעת הפוליסה ובין אם
עקב עזיבת מקום עבודה, פרישה לגמלאות או כל סיבה אחרת, שאמנם הכיסוי הביטוחי מובטח בסעיף
המשכיות גם לאחר היציאה מ"הקבוצה" אבל המחיר! מה עם המחיר? המחיר "יקפוץ" במאות אחוזים?


נוצר אם כך מצב שמי ששילמ/ה במשך שנים רבות סכום סביר בדרך כלל עד 200 ₪ לחודש לביטוח
נדרש/ה לפתע לשלם 1000-1500 ₪ מידי חודש ! אצל רוב האנשים המשמעות היתה ביטול הפוליסה
והעדר כיסוי ביטוחי דווקא בשנים הקריטיות ביותר – שנות הזקנה!


עקב כך ההחלטה לא יושמה למעט מקרים בודדים וכמו בסוגיות אחרות הבעייה "נזרקה" משר אוצר /
בריאות אחד לבא אחריו.


עד שהגיע משה כחלון ויעקב ליצמן ובשיתוף ההסתדרות הכללית קיבלו החלטה מחודשת לסיים את
הביטוחים הקבוצתיים ומינואר 2018 לא יינתנו אישורים לפוליסות חדשות.


מומלץ לעיין בקובץ מאמרים שהתפרסם בתאריך 21/11/17 בעיתון גלובס.

http://www.globes.co.il/news/ביטוח_סיעודי.tag

 

 

לדעת כל העוסקים בנושא אין בכך מענה מספיק, ולכן מי שרוצה לדאוג לעתידו ישוב לעשות אם ייבחן
לעומק את מצב הביטוח הסיעודי שלו/ה.


אצלנו בפנסיונית, תוכלו לבצע בדיקה בלתי תלויה של הכיסויים שלכם למקרה שאיש מאיתנו לא רוצה
לחשוב עליו אך לצערנו , עלול להגיע – מצב סיעודי.


ומלבד ראיית המציאות, נוכל גם להציע לכם פתרונות אם יסתבר שיש ליקויים או חוסרים בכיסוי
הביטוחי שלכם.

bottom of page