top of page

גיל הפרישה לנשים, על פי התיקון לחוק גיל פרישה, לפי תאריך לידה

תכנון פרישה =

ייעוץ מס + ליווי פנסיוני

 

בפגישות אתנו אנחנו תמיד שלושה: עמיר, יועץ מס מוסמך מאז 1995 ובעל שנות ניסיון רבות, שמעון, מומחה פנסיוני בכיר בעל מעל 35 שנות ניסיון, ואתם.

אנחנו מאמינים שהשילוב הזה מאפשר לנו לתת לכם את הליווי המקצועי שאתם זכאים לקבל.

רק אצלנו תקבלו את הליווי יחד משני אנשי מקצוע בכירים בעלי ניסיון עשיר העומד כולו לרשותכם ולא מעובדים זוטרים שלנו. חשוב לנו להכיר אתכם אישית כדי להעניק את הליווי המקצועי הנכון לכם.

הניסיון העשיר שלנו הוא המפתח לשקט שלכם.

חוק גיל פרישה (תיקון מס' 6), התשע"ז-2017

ביום 3.8.2017 פורסם ברשומות חוק גיל פרישה (תיקון מס' 6), התשע"ז- 2017 (להלן: "תיקון חוק גיל פרישה"). להלן עיקרי התיקון לחוק גיל פרישה:

גיל הפרישה לנשים, על פי התיקון לחוק גיל פרישה, לפי תאריך לידה:

גיל הפרישה לנשים, על פי התיקון לחוק גיל פרישה, לפי תאריך לידה:

גיל הפרישה לנשים לעניין זכאות לקצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי

נשים שנולדו מיולי 1944 ועד אפריל 1947, גיל הפרישה שלהן יעלה בהדרגה, לפי המפורט בטבלה שלהלן. נשים שנולדו ממאי 1947 עד דצמבר 1955, גיל הפרישה שלהן יהיה 62 שנים.

נשים - גיל הפרישה לפי תאריך הלידה

נשים - גיל פרישה לפי תאריך לידה

תחילתם של התיקונים הנ"ל במועד פרסומן ברשומות, קרי 3.8.17.

bottom of page