top of page

גיל הפרישה לנשים, על פי התיקון לחוק גיל פרישה, לפי תאריך לידה

חוק גיל פרישה (תיקון מס' 6), התשע"ז-2017

ביום 3.8.2017 פורסם ברשומות חוק גיל פרישה (תיקון מס' 6), התשע"ז- 2017 (להלן: "תיקון חוק גיל פרישה"). להלן עיקרי התיקון לחוק גיל פרישה:

גיל הפרישה לנשים, על פי התיקון לחוק גיל פרישה, לפי תאריך לידה:

גיל הפרישה לנשים, על פי התיקון לחוק גיל פרישה, לפי תאריך לידה:

גיל הפרישה לנשים לעניין זכאות לקצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי

נשים שנולדו מיולי 1944 ועד אפריל 1947, גיל הפרישה שלהן יעלה בהדרגה, לפי המפורט בטבלה שלהלן. נשים שנולדו ממאי 1947 עד דצמבר 1955, גיל הפרישה שלהן יהיה 62 שנים.

נשים - גיל הפרישה לפי תאריך הלידה

נשים - גיל פרישה לפי תאריך לידה

תחילתם של התיקונים הנ"ל במועד פרסומן ברשומות, קרי 3.8.17.

bottom of page