top of page

החלטת מיסוי לעובדי חברת החשמל (הסכם חברת חשמל)

תכנון פרישה =

ייעוץ מס + ליווי פנסיוני

 

בפגישות אתנו אנחנו תמיד שלושה: עמיר, יועץ מס מוסמך מאז 1995 ובעל שנות ניסיון רבות, שמעון, מומחה פנסיוני בכיר בעל מעל 35 שנות ניסיון, ואתם.

אנחנו מאמינים שהשילוב הזה מאפשר לנו לתת לכם את הליווי המקצועי שאתם זכאים לקבל.

רק אצלנו תקבלו את הליווי יחד משני אנשי מקצוע בכירים בעלי ניסיון עשיר העומד כולו לרשותכם ולא מעובדים זוטרים שלנו. חשוב לנו להכיר אתכם אישית כדי להעניק את הליווי המקצועי הנכון לכם.

הניסיון העשיר שלנו הוא המפתח לשקט שלכם.

החלטת מיסוי: 8845/18
תחום החלטת מיסוי: מיסוי יחיד


הנושא: מיסוי תשלומים בגין פרישה - החלטת מיסוי בהסכם


העובדות כפי שהוצגו על ידי החברה:

 1. החברה הינה חברה ממשלתית. במסגרת שינוי מבנה ארגוני שנעשה בחברה נחתם הסכם קיבוצי ובו סוכם על הסדרי פרישת עובדים הכוללים, בין היתר, תוספת חודשית לתשלומי הקצבה לפורשים או מענק חד פעמי שישולמו להם החל ממועד פרישתם. ההסכם הקיבוצי חל על כל העובדים הקבועים בחברה ואינו חל על בעלי שליטה בחברה או על קרוביהם.

 2. הכספים למימון תוספת הקצבה והמענקים יובטחו על ידי החברה בפוליסות פרט שלה שאינן מאושרות כקופת גמל. פוליסת פרט כאמור תהיה בבעלות החברה, ותיועד לכל עובד בנפרד.

 3. פוליסות הפרט כאמור הן של החברה, בבעלותה, ותהיינה בשליטתה הבלעדית של החברה; החלטות בדבר אופן השקעת הכספים המופקדים בפוליסת הפרט ובחירת מסלולי ההשקעה, יתקבלו על ידי החברה בלבד.

 4. העובד לא יוכל למשוך, מכל סיבה שהיא, כספים המופקדים בעדו בפוליסת פרט, להעבירם, או לתת הוראה כל שהיא ביחס לכספים אלו, במהלך תקופת עבודתו אצל המעסיק. יובהר כי לעובד אין כל זכות בפוליסה, וכמו כן, הכספים המופקדים בפוליסת הפרט לא יהיו ניתנים לשימוש כלשהו על ידי העובד, לטובתו או על ידי מי מטעמו, לרבות שעבוד, ערובה, בטוחה (לרבות, אך לא רק, לצורך קבלת הלוואה) או במסגרת כל דיספוציזיה שהיא.

 5. רק בקרות אירוע פרישה מהחברה משתלמים לעובד כספים מפוליסת הפרט (בדרך של מענק חד פעמי או תוספת קצבה, בהתאם לתנאי ונסיבות הפרישה).

הבקשה:

 

 1. לאשר כי הפורשים יחויבו במס בגין תוספת תשלומי הקצבה והמענקים במועד קבלת התשלומים לידיהם.

 2. להסדיר את מנגנון ניכוי ההוצאות בחברה בגין התשלומים לעובדים.

הסדר המס ותנאיו:


הסדר המס ניתן בהינתן הצהרות החברה לפיהן:

 • פוליסת הפרט הינה בבעלות החברה ובשליטתה הבלעדית.

 • לעובד אין כל זכות שימוש או משיכה בכל דרך שהיא מפוליסת הפרט שבבעלות החברה.

 • רק בקרות אירוע פרישה משתלמים לעובד כספים מפוליסת הפרט (בדרך של מענק חד פעמי או תוספת קצבה, בהתאם לתנאי ונסיבות הפרישה).

לפיכך, בכפוף לנכונות העובדות וההצהרות, נקבע הסדר המס הבא:

 

 1. רווחים שייווצרו בגין סכומי ההפקדות בפוליסות הפרט שבבעלות החברה יהוו הכנסה חייבת במס בידי החברה שמקורה בסעיף 2(4) לפקודה, וידוחו כהכנסה חייבת בספריה, במועד בו הם נצברו, מדי שנה.

 2. במועד הפקדת הכספים לפוליסות הפרט לא תותר לחברה כל הוצאה בגין ההפקדה כאמור. הוצאה בגין ההפקדה כאמור תותר בניכוי לחברה החל מהמועד בו קיבל הפורש לראשונה את תוספת תשלומי הקצבה או במועד בו קיבל הפורש את מענק הפרישה, לפי העניין, והכל בכפוף לתנאי מנגנון התרת ההוצאה, כפי שנקבע בהסדר המיסוי (לגבי תוספת תשלומי הקצבה, ההוצאה תותר בניכוי בפריסה לתקופה שנעה בין 12 ל 22- שנה).

 3. תוספת תשלומי הקצבה שתשולם לפורש מפוליסת הפרט של החברה כאמור תהווה במועד תשלומה הכנסה החייבת במס בידי הפורש שמקורה בסעיף 2(5) לפקודת מס הכנסה ויחולו עליה הוראות סעיפים 121 ו 164- לפקודה.

 4. המענקים שיקבלו הפורשים בסיום יחסי עובד מעסיק מפוליסת הפרט של החברה כאמור, יהוו מענקי פרישה, ויחולו עליהם הוראות סעיף 9(7א) לפקודה.

 5. במסגרת הסדר המס נקבעו הגבלות ותנאים נוספים.

להורדת ה PDF של רשות המיסים

bottom of page