top of page

תכנון פרישה =

ייעוץ מס + ליווי פנסיוני

 

בפגישות אתנו אנחנו תמיד שלושה: עמיר, יועץ מס מוסמך מאז 1995 ובעל שנות ניסיון רבות, שמעון, מומחה פנסיוני בכיר בעל מעל 35 שנות ניסיון, ואתם.

אנחנו מאמינים שהשילוב הזה מאפשר לנו לתת לכם את הליווי המקצועי שאתם זכאים לקבל.

רק אצלנו תקבלו את הליווי יחד משני אנשי מקצוע בכירים בעלי ניסיון עשיר העומד כולו לרשותכם ולא מעובדים זוטרים שלנו. חשוב לנו להכיר אתכם אישית כדי להעניק את הליווי המקצועי הנכון לכם.

הניסיון העשיר שלנו הוא המפתח לשקט שלכם.

הסכם קיבוצי כללי להגדלת הפרשות לביטוח הפנסיוני

 

ביום 23 בפברואר 2016 נחתם הסכם קיבוצי בין נשיאות הארגונים העסקיים(*) (להלן: "נשיאות הארגונים") לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה (להלן: "הסתדרות העובדים") (להלן: "ההסכם"), שמטרתו לעדכן את שיעורי ההפקדות לגמל על כלל העובדים והמעסיקים במשק.

 

להלן עיקרי ההסכם החדש:

תשלומים לקרן פנסיה ו/או לקופת ביטוח / קופת גמל שאינה קרן פנסיה החל מיום 1.7.2016, כל עובד יבוטח, בגין שכרו הקובע, בשיעורים שלא יפחתו מהשיעורים המפורטים להלן:

1. ניכוי מהעובד לרכיב תגמולים

   החל מיום 1.7.16 ־ יוגדלו דמי הגמולים ל־ 5.75%.

   החל מיום 1.1.17 ־ יוגדלו דמי הגמולים ל־ 6%.

2.  תשלום המעסיק לרכיב תגמולים

   החל מיום 1.7.16 ־ יוגדלו דמי הגמולים ל־ 6.25%.

   החל מיום 1.1.17 ־ יוגדלו דמי הגמולים ל־ 6.5%.

 

בהתאם להסכם, תשלום המעסיק לתגמולים בקופת ביטוח / קופת גמל שאינה קרן פנסיה כמפורט לעיל, יכלול את תשלום המעסיק עבור רכישת כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת 75% מהשכר הקובע של העובד, כאשר בכל מקרה, שיעור הפרשות המעסיק לחלק התגמולים לבדו לא יפחת מ־ 5% מהשכר הקובע. בהסכם מובהר, כי ככל שיהיה צורך בהגדלת העלויות בשל הכיסוי בגין אובדן כושר עבודה (מעבר ל6.25% או 6.5% בהתאמה) מוסכם כי העלויות למעסיק בגין רכישת אובדן כושר עבודה כאמור, ביחד עם הפרשות המעסיק לדמי גמולים, לא יעלו בכל מקרה על 7.5% מהשכר הקובע.

 

3.  תשלום המעסיק לרכיב פיצויי פיטורים

שיעור הפרשת המעסיק לרכיב פיצויים לקרן פנסיה ו/או לקופת ביטוח ו/או לקופת גמל, יהיה בהתאם לקבוע בהסכם החל על העובד והמעסיק ובלבד, שבכל מקרה לא יפחת מ־ 6% מהשכר הקובע. מעסיק שמפקיד שיעור שונה לרכיב פיצויי פיטורים בין קופת ביטוח/קופת גמל שאינה קרן פנסיה לבין קרן פנסיה, יהיה רשאי, לגבי עובד חדש שיקלט לאחר יום כניסתו של ההסכם לתוקף, להשוות את שיעור ההפרשה לרכיב פיצויי הפיטורים לשיעור הנהוג בקרן הפנסיה, ובלבד שלא יפגע עובד חדש הבא עם פוליסה קיימת בשיעורי ההפקדה הנקובים בפוליסה לרכיב פיצויים (ויחולו בעניינו שיעורים לרכיב פיצויים שלא יפחתו מהנקוב בפוליסה. מובהר למען הסר ספק כי על עובד כאמור יחול סעיף 14 ככל שזה חל על המעסיק החדש לגבי עובדיו והוא יהיה רשאי לעבור במהלך תקופת עבודתו לכל סוג קופת גמל אחרת מבלי ששיעור ההפקדה בגינו לפיצויים ייגרע).

 

אין באמור כדי לשנות משיעור ההפרשות לרכיב פיצויי פיטורים לגבי עובד קיים בהתאם להסכמים החלים עליו ערב כניסתו לתוקף של הסכם זה (לרבות לעניין הסדר סעיף 14 ככל שהיה), בלי קשר לסוג קופת הגמל בה מבוטח אותו עובד. 

 

תחילתו של ההסכם

ההסכם יכנס לתוקף עם הוצאתו של צו הרחבה והוא יחול מיום התחילה, קרי 1.7.2016.

 

(*) התאחדות התעשיינים בישראל, התאחדות בוני הארץ בישראל, התאחדות האיכרים בישראל, איגוד הבנקים בישראל, התאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ, התאחדות תעשייני היהלומים בישראל, התאחדות המלונות בישראל, האיגוד הארצי של מפעלי השמירה בישראל, האיגוד הכל ארצי של מפעלי האחזקה והניקיון בישראל, התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל, להב - לשכת ארגוני העצמאים בישראל, ארגון חברות לאספקת משאבי אנוש בישראל, התאחדות ענף הקולנוע בישראל.

bottom of page