top of page

מענק שנים עודפות והחזר תגמולים

תכנון פרישה =

ייעוץ מס + ליווי פנסיוני

 

בפגישות אתנו אנחנו תמיד שלושה: עמיר, יועץ מס מוסמך מאז 1995 ובעל שנות ניסיון רבות, שמעון, מומחה פנסיוני בכיר בעל מעל 35 שנות ניסיון, ואתם.

אנחנו מאמינים שהשילוב הזה מאפשר לנו לתת לכם את הליווי המקצועי שאתם זכאים לקבל.

רק אצלנו תקבלו את הליווי יחד משני אנשי מקצוע בכירים בעלי ניסיון עשיר העומד כולו לרשותכם ולא מעובדים זוטרים שלנו. חשוב לנו להכיר אתכם אישית כדי להעניק את הליווי המקצועי הנכון לכם.

הניסיון העשיר שלנו הוא המפתח לשקט שלכם.

מאמר זה עוסק בעמית בקרן פנסיה ותיקה אשר תקופת החיסכון בקרן עולה על 35 שנה.

 

צבירה עודפת

כאשר תקופת החיסכון בקרן פנסיה ותיקה עולה על 35 שנה, אין בהפקדות מעבר ל-35 שנה זכות לפנסיה נוספת מעבר ל-70% שנצברו בקרן הפנסיה.

אולם מעבר ל- 35 שנה בגין ההפקדות "צבירה עודפת" יקבל העמית שני סוגי מענקים (החזרים).

 

מענק שנים עודפות והחזר דמי גמולים- כללי

מענק שנים עודפות -מהווה פיצוי כספי לפורש בגין הצבירה העודפת והוא מחושב ע"פ נוסחה המופיעה בתקנון הקרן.

הפורש יקבל מענק זה עם קבלת הקצבה הראשונה – אלא אם כן הוא הגיע לגיל פרישה, החליט למשוך קצבה ובמקביל להמשיך לעבוד ואז עליו לדאוג לתכנון כפי שיתואר בהמשך (רצף פיצויים).

החזר דמי גמולים - החזר בגין תשלומים עודפים של רכיב התגמולים והפיצויים שהופקדו ע"י העובד והמעסיק  כאשר העובד המשיך לעבוד אחרי גיל פרישה ולא משך פנסיה במקביל.

ההחזר מחושב ע"פ נוסחה המופיעה בתקנון הקרן ומשולמת.

הפורש יקבל מענק זה עם קבלת הקצבה הראשונה.

 

חלופת מיסוי

העובד הגיע לגיל פרישה והפסיק את עבודתו 

יש ניתוק יחסי עובד ומעסיק  (טופס 161 וכו').

מענק שנים עודפות – התייחסות זהה כרכיב פיצויים  הוניים.

החזר גמולים – התייחסות זהה כרכיב הפיצויים עם אפשרות לרצף קצבה (קוד 6) בשלב קיבוע הזכויות ניתן לבקש בגין כספים אלו – הוון קצבה.

 

העובד הגיע לגיל פרישה וממשיך לעבוד אצל אותו מעסיק

(אין ניתוק יחסי עובד מעסיק)

מענק שנים עודפות

אם יקבל את המענק עם הקצבה הראשונה, ייחשב מענק זה כהכנסה החייבת בשיעורי מס רגילים (מס שולי)!

לחילופין יכול הפורש לבקש דחייה של התחשבנות המס (כמו רצף פיצויים), הקופה חייבת להפקיד את הכסף בקופת גמל אישית ע"ש הפורש (רכיב פיצויים). התחשבנות המס תעשה ביום הפרישה הסופית מהמעסיק כולל פטור שיכלול את כל שנות העבודה ואפשרות לפריסת מס.

על כספים אלו לא יהיה ניתן לעשות הוון קצבה!

 

החזר דמי גמולים

רכיב הפיצויים מתוך דמי הגמולים - התייחסות זהה למענק שנים עודפות.

רכיב התגמולים  מתוך דמי הגמולים – התייחסות זהה לכספי קצבה  (כהחזר גמולים) שבתנאים מסוימים ניתן להוון בפטור ממס ו/או  לקבל קצבה בגין כספים אלו.

 

המלצה

לפני קבלת הקצבה הראשונה מומלץ להתייעץ ולהחליט האם לערוך "קיבוע זכויות" ולקבל אישור פטור מסוים על הקצבה, או לדחות את הקיבוע עד לפרישה הסופית וכמובן תאום מס בין השכר לבין הקצבה החייבת.

 

ייעוץ מקצועי יחסוך מס רב!

קישור: https://taxes.gov.il/incometax/documents/hozrim/hoz2-2015.pdf

bottom of page