top of page

הפקדות מעסיק לקופות גמל לקצבה-פרסום חוזר מס הכנסה

תכנון פרישה =

ייעוץ מס + ליווי פנסיוני

 

בפגישות אתנו אנחנו תמיד שלושה: עמיר, יועץ מס מוסמך מאז 1995 ובעל שנות ניסיון רבות, שמעון, מומחה פנסיוני בכיר בעל מעל 35 שנות ניסיון, ואתם.

אנחנו מאמינים שהשילוב הזה מאפשר לנו לתת לכם את הליווי המקצועי שאתם זכאים לקבל.

רק אצלנו תקבלו את הליווי יחד משני אנשי מקצוע בכירים בעלי ניסיון עשיר העומד כולו לרשותכם ולא מעובדים זוטרים שלנו. חשוב לנו להכיר אתכם אישית כדי להעניק את הליווי המקצועי הנכון לכם.

הניסיון העשיר שלנו הוא המפתח לשקט שלכם.

במסגרת תיקון 232 לפקודת מס הכנסה, התווספו בין היתר, סעיפים(ה3)(1א)ו(1ב) לפקודה. באמצעות סעיפים אלו קבע המחוקק תקרות לצרכי מס, ביחס להפקדות מעסיק, על חשבון "מרכיבי הפיצויים" בקופות גמל לקצבה.

זאת בדומה לתקרות הקיימות בפקודה ביחס למוצרים פנסיוניים נוספים, כגון הפקדות לתגמולים בקופות גמל לקצבה ולקרנות ההשתלמות.

 

סעיף 3(ה3)(1א)(א) לפקודה קובע כי סכומים ששילמו כל מעסיקיו של עובד בעבורו לקופות גמל לקצבה, על חשבון "מרכיב הפיצויים", העולים על "תקרת הפיצויים", יראו אותם כהכנסת עבודה של העובד במועד התשלום לקופות גמל. תקרת הפיצויים בחישוב חודשי היא מכפלת משכורתו של העובד ביום הפקה, בשיעור ההפקדה המרבי לרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה (8.33%) או 2,833 ₪, שהם 1/12 מתקרת הפיצויים נכון לשנת 2019.

 

סעיף 3(ה3)(1ב) לפקודה קובע "תקרת השלמת פיצויים"-ומציין כי סכומים ששולמו על ידי מעסיק לקופות גמל לקצבה, על חשבון ההשלמה לפיצויים, העולים על "תקרת ההשלמה לפיצויים", יראו אותם בהכנסת עבודה של העובד במועד שבו שולמו לקופות הגמל. סכומים ששולמו כאמור ואשר אינם עולים על "תקרת ההשלמה לפיצויים", יראו אותם כהכנסת העובד במועד שקיבל אותם.

 

במסגרת חוזר מס הכנסה 4/2019 אשר פורסם לאחרונה (מצ"ב בהמשך) הובאו מספר הבהרות בידי רשות המיסים בדבר אופן הטיפול במערכת הנהלת החשבונות של המעסיק בהכנסות אלו (ראו בהרחבה סעיף 3 לחוזר).

 

לעניין התרת ההוצאות אצל המעסיק, מציין החוזר כי סעיף 17(5) לפקודה מתיר לנכות כהוצאה סכומים ששילם מעסיק שהם השתתפות שנתית סדירה בקופות גמל, שאושרה בידי המנהל, סכומים ששילם המעסיק לשמירת זכויות פנסיה של עובדים, וכן כל סכום או חלק ממנו ששילם המעסיק, באישור מנהל, לקופות גמל שלא בתור השתתפות שנתית סדירה.

 

במסגרת זו מצויין (בסעיפים 4.1 ו-4.2) לחוזר המצ"ב) כי בתשלומים סדירים לקופ"ג לקצבה עבור רכיבי הפיצויים והתגמולים לקצבה, המתייחסת לחבותו של המעסיק בשנת המס, לפי השיעורים הנקובים בתקנה 19 לתקנות קופות הגמל.

 

בהקשר זה יצויין, כי בהתאם לסעיף 8(א) לפקודה, תשלום ששילם המעסיק לקופות גמל בגין משכורת החודש האחרון בתור 30 יום מתום שנת המס, ניתן לנכותו בשנת המס הקודמת אליה התייחס הסכום, כמו כן, מציין החוזר כי סכומי ההשלמה לפיצויים בקופת גמל לקצבה (כמפורט בפסקה 2.1.2 לחוזר המצ"ב) יותרו בניכוי בשנה שבה שולמו לקופות הגמל.

 

החידוש בחוזר מובא בסעיף 4.3, המצויין כי תשלומי השלמה בעבור בעלי שליטה יותרו בניכוי כאמור לעיל (ראו סעיפים 4.1 ו- 4.2 לחוזר המצ"ב) כאשר הסכום המותר בניכוי יחושב בגין תקופת ההתחייבות, החל מיום 1 באפריל 1976 ואילך. במילים אחרות, הסכום שיותר בניכוי לשנה (עבור כל השנים אחורה עד 1976) הינו מכפלת הסכום הקבוע בסעיף 32(9) לפקודה (12,420 ₪ נכון להיום) או משכורת אחרונה, לפי הנמוך מבינהם, במספר שנות העבודה אצל המעסיק ובניכוי הסכומים הצבורים במרכיב הפיצויים בקופות הגמל.

 

בנוסף כאמור, ההשלמה לפיצויים בקופ"ג לקצבה תוכר כהוצאה שוטפת לצרכי מס כבר בשנת ביצוע תשלומי ההשלמה, ולא יהיה צורך לפרוס אותה למשך 3 שנים כפי שהיה נדרש בעבר.

 

לקריאת החוזר המפורט של רשות המיסים לחצו כאן

bottom of page