top of page

נכות במס הכנסה – הטבות לפורש

תכנון פרישה =

ייעוץ מס + ליווי פנסיוני

 

בפגישות אתנו אנחנו תמיד שלושה: עמיר, יועץ מס מוסמך מאז 1995 ובעל שנות ניסיון רבות, שמעון, מומחה פנסיוני בכיר בעל מעל 35 שנות ניסיון, ואתם.

אנחנו מאמינים שהשילוב הזה מאפשר לנו לתת לכם את הליווי המקצועי שאתם זכאים לקבל.

רק אצלנו תקבלו את הליווי יחד משני אנשי מקצוע בכירים בעלי ניסיון עשיר העומד כולו לרשותכם ולא מעובדים זוטרים שלנו. חשוב לנו להכיר אתכם אישית כדי להעניק את הליווי המקצועי הנכון לכם.

הניסיון העשיר שלנו הוא המפתח לשקט שלכם.

תודה ללקוחותינו על הדירוג בגוגל

ביקורת עלינו בגוגל

אזרחים רבים אשר לצערכם סובלים ממחלות אשר מקנות לכם נכות רפואית, פקודת מס הכנסה מקנה להם הטבות מיסוי משמעותיות כפי שיפורט להלן:

מקור הפטור הוא בסעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה, הסעיף מקנה פטור ממס לאדם שיש לו נכות רפואית בשיעור 90% ויותר.

תקופת הנכות חייבת להיות מעל 184 יום.

 

הפטור ניתן לשני סוגי הכנסות

הכנסה מיגיעה אישית (שכר, עסק, קצבה, היוון קצבה ומענקי פרישה)-  פטור במונחי שנת 2020 – כ- 616,000 ₪ שנתית.

הכנסה פסיבית  (שכ"ד, ריווחי הון) – תקרת הפטור כ- 75,000 ₪ שנתית.

 

פריסת מענקי פרישה סעיף 8(2)(3) לפקודת מס הכנסה

 

פטור ממס בגין נכות חל גם על הכנסה חייבת במס הכוללת מענקי פרישה חייבים במס או היוון קצבה חייב במס, לרבות מענק שנפרס ל- 6 שנים.

פקיד השומה יגבה בד"כ מקדמה ע"ח המס למרות שבעת הגשת הדוחות בד"כ מס זה יוחזר לנישום.

 

הערה: במקרה של מענק פריסה לשש שנים – כל שנה תהיה פטורה ממס בגובה תקרת פטור נכות הכנסה מיגיעה אישית.

 

משיכה מוקדמת של כספי קצבה מחמת נכות רפואית

תקנות קופ"ג מאפשרת במקרים מסוימים פדיון כספי קצבה (חייבת במס) לפני המועד החוקי בפטור ממס!

 

נדרש - נכות 75% רפואית! לצמיתות!

הפטור מוענק רק כאשר הנכות אירעה לאחר שהעמית הצטרף לקופה.

הבקשה מוגשת לפקיד השומה בטופס 159.

בנוסף יצוין כי גם קרוביו של הנכה זכאים לפטור זה.

 

"קרוב" – בן זוג , הורה, הורה הורה, ילדים, בן זוג ובן זוגו של כל אחד מהם.

 

בריאות טובה.

bottom of page