top of page

פדיון כספי קופ"ג ללא מס לפני המועד החוקי

תכנון פרישה =

ייעוץ מס + ליווי פנסיוני

 

בפגישות אתנו אנחנו תמיד שלושה: עמיר, יועץ מס מוסמך מאז 1995 ובעל שנות ניסיון רבות, שמעון, מומחה פנסיוני בכיר בעל מעל 35 שנות ניסיון, ואתם.

אנחנו מאמינים שהשילוב הזה מאפשר לנו לתת לכם את הליווי המקצועי שאתם זכאים לקבל.

רק אצלנו תקבלו את הליווי יחד משני אנשי מקצוע בכירים בעלי ניסיון עשיר העומד כולו לרשותכם ולא מעובדים זוטרים שלנו. חשוב לנו להכיר אתכם אישית כדי להעניק את הליווי המקצועי הנכון לכם.

הניסיון העשיר שלנו הוא המפתח לשקט שלכם.

תודה ללקוחותינו על הדירוג בגוגל

ביקורת עלינו בגוגל

(הבהרה חשובה – מדובר בקופות גמל לרבות פוליסות הוניות בחברת ביטוח ולא בקרנות פנסיה או פוליסות קצבה!)

 

ישנם מקרים שבהם ניתן למשוך כספים מקופות גמל ולא לשלם מס.

במאמר זה אפרט כללי המשיכה מקופת הגמל בהתאם למועד הפקדתם.

 

משיכת קופת גמל

כספים שהופקדו לקופת גמל לאחר שנת 2008 יחשבו ככספי קצבה ויהי ניתן לקבלם בפרישה כקצבה חודשית. משיכה בסכום חד פעמי תחשב כ"משיכה שלא כדין" ותחויב ב- 35% מס.(במקרים מסויימים 35% מס מינימלי) כספים שהופקדו לקופות גמל  (כעצמאי ו/או כשכיר) במהלך השנים עד שנת 2008 מחולקים לכספים הונים וקצבתיים.

מעמד הכספים משפיע על משיכת הכספים ועל המס בפדיון.

 

פדיון כספים מקופ"ג בגיל 67

כספים שהופקדו לאחר שנת 2008 (כספי קצבה) ניתן למשוך בגיל 67 בתשלום מס שולי, אולם במידה והצבירה לא תעלה בכל הקופות על 93,743 ₪ (נכון לשנת 2021) והנישום לא מקבל כל קצבה ניתן לפדות בפטור ממס. יהיה ויש לנישום "קיצבה מזערית"  ניתן לפדות כספי קצבה "הוון קצבה" – קיבוע זכויות (טופס 161ד).

הנישום עבר את גיל 67 וסכום הכספים  בקופה נמוך מ- 8,000 ₪.

 

משיכת כספים מקופות גמל לפני גיל 67 בפטור ממס

להלן פירוט המקרים בהם ניתן לפדות כספי קופ"ג לפני גיל 67 בפטור ממס.

  1. כספים שהופקדו במעמד עצמאי עד 12/05 ולאחר ותק של 15 שנה.

  2. כספים שהופקדו במעמד שכיר עד 12/04 ולאחר שחלפו 6 חודשים מסיום העבודה, ואין עבודה  במקום אחר.

  3. כספים שהופקדו במעמד שכיר עד 12/07 והנישום עבר את גיל 60.

בעלי הכנסות נמוכות

בעלי הכנסות נמוכות (משכר מינימום)  נדרשים לגשת לפקיד שומה ולקבל אישור פטור על יתרת הכספים (לכל שנת המס) עד לתקרת שכר מינימום שנתי.

פדיון כספי קופת גמל שהופקדו במעמד עצמאי

כספים שהופקדו במעמד עצמאי עד לתאריך 31/12/05 כולל הרווחים שנצברו בקופה ניתן למשוך בפטור ממס בסכם חד פעמי לרבות ריווחי הון שנצברו, אם יש לחוסך 15 שנות וותק בקופה.

כספים שהופקדו בתקופה 1/1/06-31/12/07 כולל רווחים שנצברו בקופה, ניתן למשוך כספים חד פעמי לאחר 5 שנות וותק.

פדיון הפקדות תגמולים שכירים מקופת גמל

  1. הפקדות לאחר שנת 2008 – כספים אלו יחשבו ככספי קצבה ואותם ניתן למשוך מגיל 60 בדרך של קצבה חודשית.

  2. כספים שהופקדו עד 31/12/04 כולל הרווחים ניתן לפדות ללא מס לאחר פרישה מהעבודה והעדר עבודה נוספת לתקופה של שישה חודשים, או שינוי מעמד משכיר לעצמאי, או מעבר למעסיק אחר שלא מפריש לקופ"ג 13 חודש מתחילת העבודה (בניגוד לצו פנסיית חובה) .

  3. כספים שהופקדו עד 31/12/07 כולל הרווחים ניתן לפדות בסכום פטור ממס חד פעמי לאחר גיל 60 ולאחר 5 שנות וותק בקופה.

כספי פיצויים

כספי פיצויים מוגבלים בתקרת פטור לכל שנת וותק – כספים אלו שמתחת לתיקרת הפטור ניתן לפדות בפטור ממס.

תיקרת הפטור – שכר עד 12,340 ₪ לשנה ו/או עד שכר חודשי וחצי (150% שכר חודשי) שלא יעלה על 12,340 ₪.

החל משנת 2017 יש תקרת הפקדה פטורה לפיצויים (34,900 ₪ ב-2021) והפקדות מעל סכום זה מחויבות במס ע"י העובד ולכן הסכום הנובע מהם יוכל להיפדות ללא מס בעזיבת עבודה.

כספי קצבה שהופקדו לאחר שנת 2008

ככלל – כספים אלו מיועדים לקצבה ומשיכה חד פעמית מחייבת  במס 35% - "משיכה שלא כדין" במקרים הבאים ניתן לפדות כספם אלו בפטור ממס:

  1. מוות המבוטח, היורשים פטורים ממס.

  2. נקבע לעמית נכות רפואית לצמיתות 75% ומעלה והקופה נפתחה לפני מקרה הנכות.

  3. מיעוט הכנסות – לשני בני הזוג ההכנסה נמוכה משכר מינימום.

  4. הוצאות רפואיות – העולות על מחצית ההכנסה השנתית.

 

כספי תגמולים  לקצבה (הופקדו לאחר שנת 2008)

כספים אלו ניתן להוון בפטור ממס במסגרת " קיבוע זכויות".

ישנם שיקולים רבים בטרם פעולה זו !!

טבלת פדיון מקופות גמל לפי מועד ההפקדה
טבלת משיכה מקופות גמל בהתאם למועד ההפקדה
bottom of page