top of page

מסמכים שיש להכין לקראת תכנון פרישה

​בדיקת המסמכים והערכת מסלול השירות יבוצעו ללא תשלום.

אם לאחר בדיקת המסמכים יסתבר שאין צורך/כדאיות בשירות שלנו ננחה אתכם להמשך ונאחל בהצלחה.

אם יסתבר שיש צורך/כדאיות בשירות שלנו נסביר מדוע ונעדכן במחיר שתשלמו בגינו.

 

לקראת פגישת תכנון פרישה יש להכין את המסמכים הבאים:

  • אישורי סוף שנת מס קודמת ליום הפרישה בגין קופת גמל, פוליסת ביטוח, קרנות פנסיה.

  • אישורי מס מחברות הביטוח, קופות גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה, הנמצאים ברשותך.

  • אם הנך חבר בקרן פנסיה ותיקה, המצא הערכת פנסיה מקרן הפנסיה.

  • טופס 106 לשנת מס אחרונה

  • מענקים צפויים (חופש, הסתגלות, מחלה).

  • הסכמי עבודה.

  • הסכם פרישה (בטרם חתימה).

  • מסמכי פרישה ממעסיקים קודמים (טופסי 161 וכו')

  • מסמך המציין את גובה הפנסיה העתידית הצפוייה.

  • שלושה תלושי שכר אחרונים.

 

bottom of page