top of page

יתרות צבורות בקופות מרכזיות לפיצויים

רשות המיסים פרסמה ביום 25.12.2016 חוזר מקצועי בקשר ליתרות צבורות בקופות מרכזיות לפיצויים. חוזר זה יפרט א עיקרי ההנחיות המקצועיות החדשות ביחס לכך.

 

קישור לחוזר מס הכנסה מיום 25.12.2016:

https://taxes.gov.il/incometax/documents/hozrim/hozer_261216_etrot.pdf

 

עיקרי החוזר:

 

רקע:

עד 31.12.2007 ניתן היה לצרף עובדים חדשים לקמ"פ.

עד 31.12.2010 היה ניתן להפקיד לקמ"פ בגין אותם עובדים שהצטרפו עד 31.12.2007

חל מ – 2011 לא ניתן להפקיד לקמ"פ, ניתן לנייד בין היצרנים.

ב 25.12.2016 יצא חוזר חדש ששוב טורף את הקלפים...

 

"עובדים ותיקים" = עובדים שהצטרפו למעסיק עד 31.12.07 וצברו כספים עד 2011 במסגרת הקמ"פ.

 

ע"פ חוזר רשות המיסים  שפורסם ב 25.1206 נדרש המעסיק לשמור על זכויות  העובדים בקמ"פ ולייעד עבורם כספים בקמ"פ באופן הבא.

 

"טיפול ב"עודף"

אם הסכום העודף בקמ"פ גדול מ- 10% מהחבות לעובדים הוותיקים, כל הפקדות המעסיק לפיצויים לעובדים הוותיקים והחדשים לא יוכרו כהוצאה מוכרת!!

כדי להימנע מסנקציה זו על המעסיק לנצל את מלוא העודף העולה על 10% לצורך הפקדתם בקופות אישיות לפיצויים של כלל העובדים (וותיקים + חדשים) – העברת כספים אלו לא תוכר כמס למעסיק.

 

טיפול בחבות לעובדים הוותיקים

ניתן להשלים לקופות אישיות של העובדים – לא מוכר כמס למעסיק.

טיפול בסכום שבמחלוקת

יישאר במסגרת הקמ"פ עד להחלטת בית הדין לעבודה.

חשוב לדעת

  • הסכומים שיועברו מהקמ"פ לקופות האישיות  הינם במקום ההפקדות השוטפות.

  • החישוב וההפקדה תעשה מידי שנה עד "לחיסולה"  של הקמ"פ.

  • במידה ובוצע שינו בשם החברה וטרם עודכן הקמ"פ יש לטפל בהסדרה עד 25.6.17.

 

כדי לדעת מה כדאי לך פנה/י אלינו לפגישה!

לתאום פגישה לחצו כאן

 

bottom of page