top of page

קצבת אזרח ותיק ביטוח לאומי 2024

תכנון פרישה =

ייעוץ מס + ליווי פנסיוני

 

בפגישות אתנו אנחנו תמיד שלושה: עמיר, יועץ מס מוסמך מאז 1995 ובעל שנות ניסיון רבות, שמעון, מומחה פנסיוני בכיר בעל מעל 35 שנות ניסיון, ואתם.

אנחנו מאמינים שהשילוב הזה מאפשר לנו לתת לכם את הליווי המקצועי שאתם זכאים לקבל.

רק אצלנו תקבלו את הליווי יחד משני אנשי מקצוע בכירים בעלי ניסיון עשיר העומד כולו לרשותכם ולא מעובדים זוטרים שלנו. חשוב לנו להכיר אתכם אישית כדי להעניק את הליווי המקצועי הנכון לכם.

הניסיון העשיר שלנו הוא המפתח לשקט שלכם.

תודה ללקוחותינו על הדירוג בגוגל

ביקורת עלינו בגוגל

סכומי הקצבה בחודש

 

 

 

 

 

 

 

*אם שני בני הזוג, כל אחד בנפרד, עונים על תנאי הזכאות לקצבה- יקבל כל אחד מהם קצבה ליחיד.

** התוספת עבור ילד משולמת עבור שני הילדים הראשונים בלבד.

- סכום התוספת עבור כל אחד משני הילדים - 549 ש"ח.

- סכום התוספת הבסיסית עבור בן/בת זוג - 873 ש"ח.

תוספות לקצבה

לסכום הקצבה מתווספות התוספות האלה:

תוספת ותק

תוספת בשיעור 2% לקצבה עבור כל שנת ביטוח מלאה שנצברה לך. תוספת הוותק המקסימלית שניתן לקבל- 50% מהקצבה.
כשנת ביטוח מלאה ייחשבו 12 חודשי ביטוח, בין שהם רצופים ובין שאינם רצופים.

תוספת דחיית קצבה

תוספת בשיעור 5% לקצבה (כולל תוספת הוותק) עבור כל שנה שתשלום הקצבה נדחה בגלל הכנסות מעבודה בין גיל הפרישה עד גיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק)..

התוספת משולמת עבור שנים שבהן לא הייתה זכאות לקצבת אזרח ותיק בגלל הכנסות מעבודה, או שבגלל ההכנסות מעבודה הגיעה קצבה חלקית והזכאי החליט לוותר על קבלת הקצבה.

תוספת עבור בן/בת זוג וילדים

מקבל קצבת אזרח ותיק עשוי להיות זכאי לתוספת עבור בת זוג, בן זוג וילדים של מקבל הקצבה. התוספת תשולם רק בעבור מי שעונים על הגדרת "בת זוג", "בן זוג" ו"ילדים" על פי חוק ביטוח אזרח ותיק:

תוספת עבור ילדים - תוספת בסך 549 ש"ח לילד, משולמת עבור שני הילדים הראשונים בלבד.

תוספת עבור בן/בת זוג - 873 ₪

השלמה לנכות

מי שקיבל קצבת נכות לפני שהגיע לגיל פרישה - יקבל בגיל הפרישה קצבת אזרח ותיק וקצבת הנכות שלו תופסק. סכום קצבת האזרח ותיק שיקבל יהיה בגובה קצבת הנכות ששולמה לו או בגובה קצבת אזרח ותיק המגיעה לו - הגבוהה מביניהן.

 

ניכויים מהקצבה

מקצבת אזרח ותיק מופחתים הסכומים האלה:

דמי ביטוח בריאות

מקצבת אזרח ותיק שלך מנוכים דמי ביטוח בריאות בסכום של 223 ש"ח לחודש ליחיד ו-321 ש"ח לחודש לזוג. אם מקבל הקצבה זכאי לתוספת השלמת הכנסה ינוכו מקצבתו דמי ביטוח בריאות בסכום של 116 ש"ח לחודש (ליחיד וגם לזוג).

חשוב לדעת:

 • עובד שכיר שמקבל קצבת אזרח ותיק - אם המעסיק מנכה מהשכר דמי ביטוח בריאות, יש להעביר לו אישור מהביטוח הלאומי על "פטור מדמי ביטוח"  או על "קבלת קצבת אזרח ותיק" כדי שיפסיק את הניכוי. את האישור ניתן להוריד מאתר השירות האישי או לקבל ממחלקת גבייה בסניף. 

 • בת הזוג עובדת שכירה - אם הזכאי מקבל תוספת בקצבה עבור בת הזוג, ינוכו מקצבתו דמי ביטוח בריאות לזוג, גם אם בת הזוג עובדת כשכירה.

 • בת הזוג מקבלת קצבה עבור עצמה - אם הזכאי לא מקבל תוספת בקצבה עבור בת הזוג, משום שהיא מקבלת קצבה מהביטוח הלאומי, ינוכו מקצבתו דמי ביטוח בריאות לזוג.

 • לאישה נשואה לא מנוכים דמי ביטוח בריאות מהקצבה, ולאלמנה שמקבלת קצבת תלויים בנפגעי עבודה או קצבת שאירים מלאה, דמי ביטוח הבריאות ינוכו מהקצבה השנייה.

 

תנאי זכאות

מבחן הכנסות למי שיש הכנסות מעבודה בלבד
 

החל ב- 01.01.2024

מי שאין לו בן זוג או בת זוג העונים להגדרה לפי החוק 

 • אם הכנסתו החודשית מעבודה (ברוטו) ​נמוכה מ-9,208 ש"ח – הוא עשוי להיות זכאי לקצבת אזרח ותיק מלאה. 

 • אם הכנסתו החודשית מעבודה (ברוטו) גבוהה מ-9,208 ש"ח  אבל נמוכה מ-13,258 ש"ח – הוא עשוי להיות זכאי לקצבת אזרח ותיק חלקית או לא להיות זכאי לקצבה. החישוב ייעשה לפי תקופות הביטוח שצבר.

 •  אם הכנסתו החודשית מעבודה (ברוטו) גבוהה מ-13,258 ש"ח – הוא אינו זכאי לקצבת אזרח ותיק.

מי שיש לו בן זוג או בת זוג העונים להגדרה לפי החוק 

 •  אם הכנסתו החודשית מעבודה (ברוטו) נמוכה מ-12,277 ש"ח –  הוא עשוי להיות זכאי לקצבת אזרח ותיק מלאה.

 • אם הכנסתו החודשית מעבודה (ברוטו) נמוכה מ-12,277 ש"ח –  הוא עשוי להיות זכאי לקצבת אזרח ותיק מלאה.

 • אם הכנסתו החודשית מעבודה (ברוטו) גבוהה מ-12,277 ש"ח אבל נמוכה מ-18,510 ש"ח – הוא עשוי להיות זכאי לקצבת אזרח ותיק חלקית או לא להיות זכאי לקצבת אזרח ותיק. החישוב ייעשה לפי תקופות הביטוח שצבר.

 • אם הכנסתו החודשית מעבודה (ברוטו) ​גבוהה מ-18,510 ש"ח – הוא אינו זכאי לקצבת אזרח ותיק.

הגדרת בן זוג

לעניין קצבת אזרח ותיק, בן זוג הוא תושב/ת ישראל נשוי או ידוע בציבור שעונה על שני התנאים האלה:

הוא נשוי למבוטחת או שהוא ידוע בציבור המתגורר עימה במשך שנה אחת לפחות.

הוא בן 50–70 שנים והכנסתו אינה עולה על 7,146 ש"ח (החל ב- 01.01.2024) לחודש, או שהוא בן 70 שנים ומעלה. 

שימו לב,  

הכנסת בן הזוג מעבודה נבדקת מידי חודש, ולכן כל תשלום הנוסף לשכרו החודשי (ברוטו), כגון הבראה, ביגוד וכד', עשוי להשפיע על הזכאות של מקבלת הקצבה לתוספת עבורו. 

עשויות להיות לבן הזוג הכנסות נוספות שמובאות בחשבון, כגון פנסיה או הכנסות מקצבאות ומשכר דירה. 

 

הגדרת בת זוג

​עניין קצבת אזרח ותיק, בת זוג היא תושב/ת ישראל נשואה או ידועה בציבור שעונה על שלושת התנאים האלה:

היא ילדה למבוטח ילד, או שהיא נשואה לו (לרבות ידועה בציבור שגרה עימו) במשך שנה אחת לפחות.

היא בת 45 שנים ומעלה או שיש עימה ילד של המבוטח.

הכנסתה החודשית מעבודה ושלא מעבודה אינה עולה על 7,146 ש"ח (החל ב- 01.01.2024) (ברוטו) או שהיא בת 67 ומעלה. 

שימו לב,

הכנסת בת הזוג מעבודה נבחנת מידי חודש, ולכן כל תשלום הנוסף לשכרה החודשי מעבודה (ברוטו), כגון הבראה, ביגוד וכד', עשוי להשפיע על הזכאות של מקבל הקצבה לתוספת עבורה, לחוזר מפורט על התשלום הנוסף לשכר החודשי

עשויות להיות לבת הזוג הכנסות נוספות שמובאות בחשבון, כגון פנסיה או הכנסות מקצבאות ומשכר דירה.

סכומי קצבת ביטוח לאומי 2024 לאזרחים ותיקים
bottom of page