top of page

קצבאות המוסד לביטוח לאומי - 2021

תכנון פרישה =

ייעוץ מס + ליווי פנסיוני

 

בפגישות אתנו אנחנו תמיד שלושה: עמיר, יועץ מס מוסמך מאז 1995 ובעל שנות ניסיון רבות, שמעון, מומחה פנסיוני בכיר בעל מעל 35 שנות ניסיון, ואתם.

אנחנו מאמינים שהשילוב הזה מאפשר לנו לתת לכם את הליווי המקצועי שאתם זכאים לקבל.

רק אצלנו תקבלו את הליווי יחד משני אנשי מקצוע בכירים בעלי ניסיון עשיר העומד כולו לרשותכם ולא מעובדים זוטרים שלנו. חשוב לנו להכיר אתכם אישית כדי להעניק את הליווי המקצועי הנכון לכם.

הניסיון העשיר שלנו הוא המפתח לשקט שלכם.

תודה ללקוחותינו על הדירוג בגוגל

ביקורת עלינו בגוגל

מדי שנה מפרסם המוסד לביטוח לאומי עדכון בדבר השכר הממוצע במשק. יצוין כי בשנת 2020 נותר השכר הממוצע במשק ללא שינוי לעומת שנת 2020.

להלן סכומי קצבאות המוסד לביטוח לאומי, לפני תוספת ותק, לשנת 2021:

טבלת קצבאות המוסד לביטוח לאומי 2021
  1. א. הנתון העליון מתייחס ליחיד בן 80 ומטה, והנתון התחתון מתייחס ליחיד מעל גיל 80. 
    ב. קצבה עם השלמת הכנסה – נתון עליון מתייחס למי שגילו פחות מ-70, והנתון התחתון למי שגילו 80 ומעלה. 

  2. הנתונים בטבלה מתייחסים למי שטרם מלאו לו 70 ולמי שמלאו 80. באתר המוסד לביטוח לאומי ניתן למצוא נתונים על קצבאות עם השלמת הכנסה גם לגילאים אחרים.

  3. הנתונים המוצגים מתייחסים לקצבת נכות בדרגה מלאה – נכות בשיעור 75% או 100%. באתר הביטוח הלאומי ניתן למצוא נתונים של דרגות נכות נמוכות יותר.

  4. תוספת עבור בן זוג תשולם כאשר: 1) סכומי ההכנסה של בן הזוג נמוכים מ-6,014 ₪ ו-2) בן הזוג אינו מקבל קצבה אחרת,

  5. קצבאות לאלמן/ה בגיל 40-50, לאלמן/ה בני למעלה מ-50 ולבני 80 ומעלה, בהתאמה. הסכומים ללא תוספת ותק (ראה להלן).

  6. לאלמן/ה שלא מלאו להם 70. נתוני גילאים אחרים ניתן למצוא באתר המוסד לביטוח לאומי.

קצבת אזרח ותיק

קבלת קצבת אזרח ותיק לאזרח שטרם הגיע לגיל 70 תלויה גם בהכנסה.

מקבל קצבה יחיד (למי שאין בן/בת זוג או שבן/בת הזוג לא עונים על ההגדרה כאמור): תקרת הכנסה מעבודה המאפשרת זכאות לקצבת זקנה מלאה: 6,014 ₪. 
במידה וההכנסה החודשית נעה בין 6,015 ₪ לבין 9,648 ₪, היחיד  עשוי להיות זכאי לקצבה חלקית. הזכאות תלויה בתקופת הביטוח הצבורה.

מקבל קצבה עם בן/ת זוג שאינו מקבל קצבה: תקרת הכנסה מעבודה המאפשרת זכאות לקצבה זקנה מלאה: 8,019 ₪. 

במידה וההכנסה שבין 8,020 ₪ ל-13,613 ₪ עשויה להיות זכאות לקצבה חלקית. הזכאות תקבע עפ"י תקופת הביטוח הצבורה.

 

בני זוג מקבלי קצבה העונים על תנאי הזכאות: כל אחד מבני הזוג, יקבל קצבת אזרח ותיק ליחיד. אזרח ותיק עם בן/ת זוג מקבל/ת קצבה עשויים להיות זכאים לקצבה מלאה במידה וההכנסה אינה עולה על 8,019 ₪, ותתכן זכאות לקבלת קצבה חלקית אם ההכנסה הינה בטווח שבין 8,020 ₪ עד 11,653 ₪. הזכאות תקבע עפ"י תקופת הביטוח הצבורה.

תוספת ותק

תוספת ותק משולמת כתוספת לקצבאות זקנה ושארים. תוספת הוותק המקסימלית שניתן לקבל היא עד 50% מהקצבה.. החל מינואר 2019 משולמת תוספת ותק בשיעור של 2% עבור כל שנת ביטוח. כלומר משנת הביטוח הראשונה, וכאמור עד תקרת תוספת של 50%.

תוספת דחיית קצבה

תוספת לקצבת הזקנה תשולם גם עבור השנים בהן היה היחיד עשוי לקבל קצבה, אך קבלתה נדחתה. כל שנת דחיה מגיל הפרישה מגדילה את קצבת הזקנה ב-5%. מגיל 70 ("גיל הזכאות") תשולם קצבת הזקנה בכל מקרה, ללא תלות בקיומה או גובהה של הכנסה מעבודה.

מקצבאות המוסד לביטוח לאומי מנוכה תשלום חודשי עבור ביטוח בריאות. מקבל קצבה עם תוספת השלמת הכנסה ישלם 104 ₪. מקבל קצבה ללא השלמת הכנסה ישלם 200 ₪. מקבל קצבת אזרח ותיק פטור מתשלום ביטוח בריאות כנגד כל הכנסה אחרת [חוק ביטוח בריאות ממלכתי, סעיף 14(ה)].

הנתונים שהובאו לפניכם בטבלה הינם קצבאות כלליות (כאלו שאינן בעקבות תאונות/מחלות עבודה, שאז הקצבה נגזרת משכר המבוטח).

bottom of page