top of page

פדיון קרנות השתלמות בתקופת הקורונה

תכנון פרישה =

ייעוץ מס + ליווי פנסיוני

 

בפגישות אתנו אנחנו תמיד שלושה: עמיר, יועץ מס מוסמך מאז 1995 ובעל שנות ניסיון רבות, שמעון, מומחה פנסיוני בכיר בעל מעל 35 שנות ניסיון, ואתם.

אנחנו מאמינים שהשילוב הזה מאפשר לנו לתת לכם את הליווי המקצועי שאתם זכאים לקבל.

רק אצלנו תקבלו את הליווי יחד משני אנשי מקצוע בכירים בעלי ניסיון עשיר העומד כולו לרשותכם ולא מעובדים זוטרים שלנו. חשוב לנו להכיר אתכם אישית כדי להעניק את הליווי המקצועי הנכון לכם.

הניסיון העשיר שלנו הוא המפתח לשקט שלכם.

תודה ללקוחותינו על הדירוג בגוגל

בימים האחרונים אישרה הכנסת תקנות מיוחדות למשיכת כספים מקרנות השתלמות לא נזילות על פי הוראת שעה.

תקופת ההיתר המיוחד הינה מ-10/8/2020 ועד 09/02/2021.
 

בחצי השנה האמורה יהיה ניתן למשוך כספים מקרנות השתלמות גם אם טרם הושלמו שנות הותק המינימליות ( 6 שנים לכלל האוכלוסיה ו- 3 שנים למי שהגיע לגיל פרישה).


כמה יהיה ניתן למשוך? – עד 7,500 ₪  כל חודש.


אולם לא כל אחד/ת יהנה מהוראת השעה.


מיהם הזכאים לפטור המיוחד הזה?


מי שעומדים לפחות באחד משני התנאים הבאים.

  1. בעל הקרן או בן/בת זוגו פוטר/ה או הוצא/ה לחל"ת מ- 01/03/2020 ועד ליום הגשת הבקשה לפדיון. כלומר מי שחזר/ה למעגל העבודה אינו/ה זכאי/ת לפי תנאי זה.

  2. הכנסתו/ה הממוצעת של בעל הקרן או של בן/בת זוגו פחתו מיום 01/03/2020 ועד לסוף החודש שקדם ליום בקשת המשיכה, נמוכים יותר מההכנסה הממוצעת בתקופה המקבילה ב-2019.


אין בעיה להמשיך ולהפקיד לאחר מכן לאותה קרן והותק אינו נפגע.

וההמלצה שלנו – אם אתם לא חייבים –אל תמשכו כספים מקרנות השתלמות.

 

זהו אפיק חסכון מעולה ופטור ממס ( עד לתקרה). ניוד ושינוי מסלולי השקעה–כן. פדיון–לא.

ביקורת עלינו בגוגל
bottom of page