top of page

מושגי יסוד במיסוי מענק פרישה

גיל זכאות

הינו גיל הפרישה ו/או הגיל שבו החל האדם לקבל קצבה מזכה – לפי המאוחר.

גיל פרישה

הינו הגיל שאדם זכאי לפרוש מעבודתו בשל גילו ולקבל גמלה בשל פרישתו מעבודתו.

  • גיל זה משתנה בהתאם לסעיף ד' לחוק הפרישה.

  • לעניין טופס 161 ד' – קיבוע זכויות יראו אדם כאילו הגיע לגיל פרישה אף אם הוא בפרישה מוקדמת בשל נכות בדרגת 75% ו/או יותר (נכות יציבה).

קצבה מזכה

הקצבה המזכה נכון לשנת 2016 הינה 8,380 ₪.

רצף קצבה

דחיית התחשבנות המס "לגיל פרישה" תוך יעוד הכספים למטרת קבלת קצבה עתידית.

רצף פיצויים

ייעוד כספים לרצף פיצויים מחייב מציאת מעסיק חדש עד שנה מיום הפרישה. לא ניתן למשוך חלק מכספי מענק הפרישה. והיה וימצא מעסיק חדש, ושכרכם במקום החדש יפחת משכרכם במקום הנוכחי או מהתקרה הפטורה מהווה שגיאה בכל הקשור למיסוי! דחיית התחשבנות המס למועד אחר עם תקרת פטור ממס המעודכנת ליום פרישה סופי יכול להוות יתרון. תקרת הסכום המירבי שאותו ניתן להפקיד לטובת רצף פיצויים הוא השכר הממוצע במשק כפול 4 פעמים = 37,586 ₪ (לשנת 2016) לכל שנת עבודה.

קצבה מזערית

סכום הקצבה המינימלית שמעליו יכול אדם ליהנות מהטבות מס בגיל פרישה הינו 4,481 ₪ נכון לשנת 2016.

 

בשנת 2008 נקבע כי כל הכספים המופקדים לקופת גמל, מופקדים אך ורק במסלול קצבה, המשמעות הינה שעד 12/2007 ניתן היה להפקיד כספים במסלול הון (ניתן למשיכה בתנאים מסויימים בפטור ממס) אך כספים שהופקדו משנת 2008 ואילך לא ניתנים למשיכה בדרך של הון (משיכה חד פעמית פטורה ממס) אלא כקצבה חודשית.

למרות זאת נקבע כי אדם שהגיע לגיל פרישה ויש לו הכנסה של קצבה מזערית (לפחות 4,481 ₪ לחודש) יוכל בתנאים מסויימים למשוך את הכספים שהופקדו אחרי 1/2008 במשיכה חד פעמית פטורה ממס (מוגבל בתקרה מסויימת).

 

קצבאות הנכללות "בקצבה מזערית" הינם כל כספי הפנסיות מקופת גמל, ביטוח מנהלים, קרנות פנסיה ופנסיה תקציבית.

 

לא נכללות בהגדרת קצבה מזערית כל סוגי הקצבאות שמשלם המוסד לביטוח לאומי, קצבת זקנה ושארים.

 

בפני אדם שמגיע להכנסה שמעל לקצבה מזערית עומדות הרבה אפשרויות בחירה למשיכת הכספים שנחסכו בין אם כקצבה ובין אם כסכום חד פעמי פטור ממס ו/או השילוב שבינהם. משיכת כספים בפטור ממס מקטינה את הפטור מקצבה מזכה ולכן חשוב מאוד לחשב את נקודת האיזון, הנקודה האופטימלית בין הפטור בהיוון לפטור המס מקצבה עתידית. תיקון 190 מקנה אפשרויות חיסכון מס רבות.

פטור על הקצבה החודשית

מחושב מאחוזים מקצבה מזכה

  • בשנים 2012-2015 – שיעור הפטור – 43.5%.

  • בשנים 2016-2019- שיעור הפטור – 49%.

  • בשנים  2020-2024 – שיעור הפטור – 52%.

  • בשנים – 2025 – שיעור הפטור 67%.

פטור על קצבה מזכה – סעיף 9א' לפקודת מס הכנסה

פטור ממס על קצבה חודשית המשתלמת מהמעביד, קרן פנסיה ו/או חברת ביטוח.

בסעיף 9 לפקודת מס הכנסה קיימת התייחסות גם לפטור על קצבת שארים ועל הון קצבה.

"קיבוע זכויות" –

קיבוע הפטור מקיצבה חודשית על הקיצבה ו/או על הוון הקיצבה – טופס 161 ד'.

שימו לב:

אל תמהר לחתום כי חרטה ניתנת רק במשך 90 יום מהגשת טופס 161 ד'.

עוד במדריך
פטור ממס על קצבה חודשית
רצף קצבה
רצף פיצויים
גיל פרישה
קצבה מזכה
קצבה מזערית
bottom of page