top of page

טופס 161-המדריך המלא למעסיק ולפורש

עוד במדריך

טופס 161, הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד הינו הטופס שאותו מגישים לעובד בגין עבודתו. טופס זה מפרט את תקופת העבודה והכספים שנצברו לזכות העובד (כולל מענקי פרישה מלבד פיצויי פיטורין).

טופס זה נחתם ע"י המעסיק ומוגש לפקיד השומה בצירוף 3 תלושי שכר אחרונים.

מדריך למילוי טופס 161

 1) תאריך מילוי הטופס במקור - במידה ומתקנים טופס מכל סיבה חובה לציין כי הטופס החדש מתקן את הקודם.

טופס 161 - התחלה
טופס 161 - ג תקופת העבודה
טופס 161 - ד סיבת הפרישה
טופס 161 - ו משכורת חודשית
טופס 161 - ח פירוט תשלומים ובין פרישה

6) סעיף י"א - חישוב הפטור ממס על פיצויים.

  1. המשכורת הקובעת ופטור – הינה המשכורת שדווחה (סעיף 4 במדריך זה).

  2. "מענק המשולם בפרישה" – סיכום המענקים בסעיף ח' לטופס 161.

  3. סכום המענק הפטור ממס הינו סכום השכר השנתי כפול מספר שנות עבודה ועד למכפלתו ב 1.5 וכפוף לתקרת הפטור שמסתכמת בשנת המס 2016 בסך 12,230 ₪ עבור כל שנת עבודה.
    במקרה של מוות סכום הפטור הינו כפל תקרת פטור של פרישה רגילה.
    במידה והעובד מיעד כספים לרצף פיצויים ו/או רצף קצבה (טופס 161 א') יש להפקיד סכומים אלו מהמענק ולרשום את סכום המענק ששולם בפועל.

  4. סכום המענק החייב הינו – סה"כ המענק בניכוי סעיף 3 – המענק הפטור ממס.

  5. את סעיפים 5-7 ימלא המעסיק רק אם הם רלוונטים.

טופס 161 חלק יא - חישוב סכום המענק הפטור

7) סעיף י"ב –הצהרת המעסיק.

חשוב מאוד לשמר טופס זה עם חתימה מקורית של המעסיק. טופס שאינו חתום אינו תקין.

טופס 161 חלק יב - הצהרת המעביד
bottom of page