טופס 161ד-טופס קיבוע זכויות-המדריך המלא

עוד במדריך

טופס 161 ד' "בקשה לקיבוע זכויות". טופס זה אינו ניתן לחרטה (לאחר חלוף 90 יום מהגשתו) ולכן לא ממלאים וחותמים על טופס זה ללא ייעוץ מקצועי המשלב ייעוץ מס וייעוץ פרישה.

איך למלא טופס 161ד?

סעיף א -  החלק הראשון בטופס 161 א' "פרטים אישיים":​

טופס 161ד

סעיף ב 1 -  "גיל הזכאות" הינו "גיל הפרישה" או היום שבו היחיד התחיל לקבל קצבה (המאוחר מבינהם).

                 למושגים גיל הפרישהקצבה מזכה, קצבה מזערית יש לפנות לפרק מושגי היסוד במדריך.

טופס 161ד

סעיף ב 2 - בסעיף זה ימלאו כספי מענקי פרישה שהתקבלו בעבר (במשך 32 שנה אחרונים) בפטור ממס. הפגיעה בהון הפטור הינו מכפלה של הכספים הפטורים במקדם 1.35.

טופס 161ד

סעיף ב 3 - ימולאו רק אם הוונו בעבר קצבאות.

טופס 161ד

סעיף ב 4 - ימולאו רק אם בגיל הפרישה ממשיכים לעבוד.

טופס 161 ד

סעיף ב 5 - והיה וסעיף 4 היה רלוונטי אז יש לסמן "כן" בסעיף 5 וחשוב להעריך ולמלא את סכום המענק הצפוי המשוער ממקום העבודה.

טופס 161 ד

סעיף ב 6 - מי שפרש לפני שנת 2012 ומבקש לחשב פטור מלא או חלקי על קצבה מזכה ע"פ "נוסחת השילוב  הישנה", ימלא בסעיף זה "כן".

טופס 161 ד

סעיף ב 7 - הוון כספי קצבה בפטור ממס (כספים שהופקדו לאחר שנת 2008, או כספים שנובעים ממענקי פרישה שקבלו אישור לרצף קצבה טופס 161 א'), במגבלת "תקרת ההון הפטורה" (739,211 ₪ לשנת 2016) ניתן להוונם בפטור ממס. חשוב לציין כי היוון בפטור ממס מקטין את הפטור ממס על הקצבה החודשית

טופס 161 ד

סעיף ב 8 -3 אפשרויות שונות המתייחסות לבקשתך לגבי פטור עתידי על קצבה מזכה. שימו לב - מומלץ מאוד לקבל ייעוץ מקצועי מיועץ מס ומומחה פרישה לפני מילוי סעיף זה.

טופס 161 ד

הצהרות וחתימות

סעיף 2 לחלק זה הינו סעיף "אי החרטה תוך 90 יום". "לא אוכל לשנות עוד את החלטתי זו ולהגדיל בעתיד את הסכום להיוון קצבה בפטור" ולפיכך – חובה להיוועץ במומחה מיסוי פרישה בטרם חותמים על טופס זה.

טופס 161 ד