top of page

טופס 161ג-בקשה לפריסה על-פי סעיף 8ג-המדריך המלא

עוד במדריך

בסיום תקופת העבודה (טופס 161 א') – עומדות בפני העובד האפשרויות לבחור ברצף פיצויים ורצף קיצבה. רצף פיצויים מאפשר את דחיית התחשבנות כספי הפיצויים למועד מאוחר, אך הוא מונע משיכת הפיצויים הפטורים ממס. 

רצף קיצבה מאפשר להפקיד את כספי הפיצויים לקצבה עתידית ו/או משיכתם בגיל פרישה (היוון) בפטור ממס (בהתקיים תנאים מסויימים). חרטה מרצפים אלו אפשרית תוך שנתיים ממועד חתימתם (טופס 161 א').

 

במועד החזרה מרצף פיצויים מחושבת המשכורת האחרונה אצל המעסיק הקודם כאשר היא צמודה למדד עד למועד החזרה מרצף הפיצויים. "תקרת הפטור לפיצויים" היא תקרת הפטור במועד ההחזרה מרצף הפיצויים ולא תקרת הפטור במועד סיום יחסי עובד מעביד.

איך למלא טופס 161ג?

סעיף א -  החלק הראשון בטופס 161 ג' "פרטים אישיים":​

טופס 161ג - חלק פרטים אישיים

סעיף ב  - פרטים על אירועי פרישה בעבר (חובה לציין את כל אירועי הפרישה בעבר בהם התקבלו מענקי פרישה. יש לשים לב לתאריך הודעה על רצף שהתקבלה מפקיד השומה - ניתן לחזור מהודעת רצף זו תוך שנתיים ימים בלבד.

טופס 161ג - חלק פרטי הכנסה

סעיף ג - סוג החזרה מרצף פיצויים ו/או קיצבה. יש לשים לב כי ניתן להתחרט מרצף פיצויים ולהמשיך ברצף קיצבה אך לא להיפך. "בגיל פרישה" ניתן להתחרט משני הרצפים, לקבל קצבה, פיצויים פטורים עד התקרה ולשלם מס על החלק החייב.

טופס 161 ג - חלק תקופת הפריסה וחלוקת ההכנסה

הצהרות וחתימות

טופס 161 ג - חלק הצהרה
bottom of page