top of page

המדריך השלם להיוון קצבה מוכרת

תכנון פרישה =

ייעוץ מס + ליווי פנסיוני

 

בפגישות אתנו אנחנו תמיד שלושה: עמיר, יועץ מס מוסמך מאז 1995 ובעל שנות ניסיון רבות, שמעון, מומחה פנסיוני בכיר בעל מעל 35 שנות ניסיון, ואתם.

אנחנו מאמינים שהשילוב הזה מאפשר לנו לתת לכם את הליווי המקצועי שאתם זכאים לקבל.

רק אצלנו תקבלו את הליווי יחד משני אנשי מקצוע בכירים בעלי ניסיון עשיר העומד כולו לרשותכם ולא מעובדים זוטרים שלנו. חשוב לנו להכיר אתכם אישית כדי להעניק את הליווי המקצועי הנכון לכם.

הניסיון העשיר שלנו הוא המפתח לשקט שלכם.

תודה ללקוחותינו על הדירוג בגוגל

ביקורת עלינו בגוגל

בואו נכיר מושג חשוב – "קצבה מוכרת".

הקצבה "המוכרת" מקבלת פטור ממס ללא קשר לפטור שניתן על הקצבה "המזכה" גם אם משתמשים בה לקצבה חודשית וגם אם מהוונים אותה לסכום חד פעמי.

יחד עם זאת – אם לא נוצל הפטור על הקצבה המזכה (לא כהיוון קצבה לסכום חד פעמי ולא כפטור ממס הכנסה על הקצבה החודשית)- ניתן לבקש לנצל אותו לטובת ביוון כספי קצבה "מוכרת" וכך במקום לשלם 15% מס על רווח נומינאלי , לא ישולם מס כלל!

 

קיימים 6 מקורות לכספי קצבה מוכרת

  1. כספים שהעמית הפקיד כעצמאי גם אם הוא שכיר ולא העניקו לו הטבות מס.

  2. כספי פיצויים/נפטר בקופ"ג שהועברו לחשבון חדש לפי תיקון 190.

  3. הפקדות עובד מעל התקרה שמקנה לו זיכוי.

  4. הפקדות מעביד לחלק תגמולי מעביד מעבר ל 7.5% משכר העובד בפועל או אפילו אם מפרישים 7.5% אך על שכר החורג מהתקרה של 26,378 ₪ (שהם 2.5X שכר ממוצע במשק בשנת 2021).

  5.  הפקדת מעביד לחלק פיצויים כנגד שכר מעל 34,000 ₪ (זו התקרה לשנת 2021). בלשון המקצועית זה נקרא "פיצויים שמוסו".

  6. כספי קופת גמל להשקעה.

התנאי לפטור ממס על קצבה מוכרת

גיל 60 ואילך לגב ואישה או פרישה מוקדמת בשל נכות של לפחות 75% 

 

פטור ממס על היוון קצבה מוכרת (כלומר פדיון) יינתן בכפוף ל- 3 תנאים מצטברים

1. גיל 60 ואילך גבר ואישה או פרישה מוקדמת בשל נכות של לפחות 75%.
2.נותר סכום המאפשר לקבל לפחות קצבה מזערית (ב2021 זה 4,525 ₪ לחודש).
או
3. מוטבים של עמית שנפטר לפני גיל 75.

החלק החייב במס בהיוון קצבה מוכרת – ימוסה ב- 15% מס על הרווח הנומינלי.

היוון (פדיון) קצבה מוכרת בידי מוטבים

  • נפטר העמית לפני גיל 75 – היוון ללא מס

  • נפטר העמית אחרי גיל 75 – היוון עם מס של 15% מס על הרווח נומינאלי

הערות חשובות

**לא תוכר קצבה בקרנות פנסיה וותיקות ואין זכות מיוחדת למי שלקה בנכות צמיתה.
** אין אפשרות להוון מקרן פנסיה במידה והוגשה תביעת נכות במהלך שנת הצבירה. 
** לקצבה מוכרת אין תקרה – לא על הקצבה החודשית ולא על היוון סכום חד"פ עם 15% מס על רווח נומינאלי. 
** נוסחת הקיזוז לא חלה על קצבה מוכרת – משיכת פיצויים פטורים מקטינה את הפטור על הקצבה החודשית המוכרת ולא משנה את האפשרות להוון ב- 15% מס נומינאלי . היא כן מקטינה את האפשרות להוון ב- 0% מס אם רוצים לנצל יתרת הון פטורה לטובת היוון כספי קצבה מוכרת.

בואו נכיר עוד מושג חשוב

קצבה מזערית

כספים שמייצרים קצבה מזערית.
פנסיה וותיקה/חדשה.
פנסיה תקציבית – לא כולל פנסיה תקציבית לבעלי שליטה.
תוכנית משלמת קצבה של חברת ביטוח כגון ביטוח מנהלים.

מה לא נחשב לצורך קצבה מזערית?

אנונה חודשית /משיכה בהורת קבע הפוכה – שכן העמית יכול לעצור אותה בכל רגע נתון. 
פנסיית בעלי שליטה – לא מוכרת על ידי רשות המסים.
קצבת זקנה של הביטוח הלאומי.
פנסיית שאירים.

bottom of page