top of page

מדריך לפורש

מנסיוננו המצטבר למדנו שיש נושאים רבים שאינם מובאים לידיעת העובדים העומדים לפני פרישה ע"י מי שאמור להכינם ליום שאחרי סיום עבודתם. מחלקת כח האדם בארגון האמונות על התפקיד אינן מצויות די הצורך בתקנות ובחוקים המתעדכנים מעת לעת וודאי שאין בידם הנסיון ויכולת ההתנהלות הנכונה מול הרשויות.

כדי שתדעו לשאל (בעיקר את עצמכם) את השאלות הנכונות אנו ממליצים לקרוא בעיון מדריך זה. כמובן שנשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה ולתרום מנסיוננו בפגישה אישית בה תוכלו להעריך אם תרצו לקבל עזרתנו המקצועית.

מדריך זה ימשיך להתעדכן בהתאם לשינויי החוק. מומלץ לחזור ולקיין בו מספר חודשים לפני מועד הפרישה המתוכנן כדי לבצע תהליך הכנה לפרישה נכון ומקצועי.

bottom of page